Kinnar (Transgender) in Santana Dharma – Mahant Swatantra Pal Singh

Mahant swatantra pal singh katoch sri mahant vedic sanatni vesnav sikh sangat , Namdhari kuka samprdaya ,mata bhagwati kuka shakti…
WhatsApp chat